Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Müürsepp, 1 aasta

Müürsepp laob kiviseinu ehitusobjektil. Head müürseppa hinnatakse tema tehtud tööde järgi.
Müürsepa peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest müüritiste/konstruktsioonide ladumine, taastamine ja ümberehitamine.
Müürsepa töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Müürsepa töö on hästi tasustatud. Töö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

Õppekeel: eesti keel / vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune) / töökohapõhine

Õppekohad: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Müürsepp, tase 4 esmane kutse).

Õpingute läbimisel õpilane:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime erinevates olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • laob erinevatest kivimaterjalidest müüritisi, kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone, järgides ehitusprojekti, tootjapoolseid paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid;
 • teeb juhendamisel müüritise ümberehitus- ja parandustöid, arvestades tööülesannet, müüritise seisukorda, kasutades sobivaid töövahendeid ja võtteid;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 • kasutab tööks vajaliku info leidmiseks asjakohaseid digivahendeid ja erinevaid tööd reguleerivaid dokumente (õigusaktid, ehitusprojekt, tööjoonised, paigaldusjuhendid, standardid jms)

Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.

Praktikavõimalused:

 • ehitusettevõtted
 • kinnisvara korrashoiuga tegelevad ettevõtted

Edasiõppe võimalused:

 • Plaatija, tase 4
 • Maaler, tase 4
 • Krohvija, tase 4
 • Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

 

Lisainfo: 

Ander Sile, erialade juht (tehnika ja tehnoloogia)