Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Puidupingioperaator, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekspõhihariduse nõudetaÕppeaeg1 aasta

Õppekeel: vene keel

Õppekohad: Narva

Paindlik graafik

Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine, mida ta teeb sõltuvalt tasemest kas erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemisseadmetel või CNC puidutöötlemiskeskustel. Ta tunneb oma töös kasutatavate puidutöötlemise tööpinkide ja seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Puidupingioperaatori kutsealal on välja töötatud kutsestandardid kahel EKR tasemel:

 • Puidupingioperaator, tase 3
 • Puidupingioperaator, tase 4

Selles kutsestandardis kirjeldatakse puidupingioperaator, tase 3 kutsealast kompetentsust.
Puidupingioperaator, tase 3 valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest toorikutest detaile üheoperatsioonilistel tööpinkidel.
Ta juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
Keerulisemate tehnoloogiliste operatsioonide puhul võib vajada juhendamist.

Antud kutsega seotud kompetentsi – „Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine tööpinkidel“ tegevusnäitajateks on:

 1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav. Vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
 2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt oma vahetu töökoha, pidades silmas töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti ning optimaalset materjalikasutust, samuti töötlemiskeerukust ja tööpingi võimalusi.
 3. Kontrollib, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Töötervishoiu- ja ohutusnõudeid silmas pidades veendub, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (prillid, kindad, turvajalanõud jm) on olemas ja korras.
 4. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentatsioonile vastavad toorikud ning detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm). Kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant, spoon jm) olemasolu ning nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele. Kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
 5. Vaatab üle ja veendub tööpingi tööorgani, mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekus. Kontrollib üle tehnoloogiaprotsessis vajalike parameetritega suruõhu, tööorgani töötemperatuuri jm nõuetele vastavuse, tööpingis paiknevate lõikeriistade, lihv- ja abimaterjalide vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ning nende korrasoleku.
 6. Seadistab etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist lähtudes, šabloone, rakiseid ja mõõteseadmeid kasutades tööpingi. Mehaanilisel töötlemisel seadistab tehnoloogiale vastavad parameetrid (temperatuur, surve jm). Lõiketöötlemisel valib ja paigaldab sobiva lõikeriista ja lihvmaterjali ning seadistab pingi proovitoorikuid kasutades.
 7. Valmistab tööpingil mehaanilise (koostab spoonisärki, pressib, servapealistab jms.) või lõiketöötlemise teel (saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib, lihvib) toorikuid, rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
 8. Hindab pisteliselt töö käigus detaili vastavust tehnilises dokumentatsioonis antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele, kontrollides visuaalselt või kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jms.
 9. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja järgneva tehnoloogias ettenähtud operatsiooni tarvis käepäraselt. Vajadusel puhastab detailid täiendavalt enne ladustamist.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ander Sile, erialade juht (ehitus ja puit)