Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Raamatupidaja, 2 aastat

Tasuline õpe!

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamisega, sh  aruandluse koostamisega, maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate juhendamisel avastad, kui   põnev võib olla numbritemaailm igapäevaselt rutiinsena näivas töös.

Peamised moodulid:
·    Finantsarvestus
·    Maksuarvestus
·    Juhtimisarvestus

Raamatupidaja põhiliseks töövahendiks on raamatupidamisprogramm ning Maksu- ja Tolliameti e-keskkond.
Raamatupidajal on tänapäeval suurem roll ettevõtte juhatuse nõustamise osas finantsotsuste tegemisel.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Soovitatavad isikuomadused: peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Raamatupidaja tööd toetavateks iseloomuomadusteks on hoolikus, kannatlikkus, õppimisvõime, iseseisvus, hea enesevalitsemisoskus, koostöövõime, analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus.

Õpe on tasuline (maksumus: 1200€ õppeaasta kohta).

Õppekeel: vene keel (Narva) või eesti keel (Jõhvi)

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe koos e-õppega. Õppetöö toimub sessioonidena, üks nädal kuus. Õppetöö toimub päevases vormis või  Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Teamsi vahendusel, vajalik on arvuti olemasolu.

Õppekoht: Narva, Jõhvi

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Raamatupidaja, tase 5).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • Omab süsteemset ülevaadet peamistest majandusteooriatest ning mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid.
  • Mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning rakendab majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finantsaruannete ja maksudeklaratsioonide koostamisel sobilikku majandus- ja tabelarvutustarkvara, lähtudes äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
  • Osaleb majandusüksuse finantstegevuse planeerimisel, analüüsib  finantsseisundit, rakendades  meeskonnatöö põhimõtteid. 

Õppekava läbimisel sooritab õppija raamatupidaja 5. taseme kutseeksami. Lõpetajad näitavad  häid kutseeksami tulemusi.

Õpilastel on  võimalus osaleda võistlustel  “Noor Meister”, kutsevõistlusel edukalt osalenu tulemus arvestatakse võrdseks kutseeksamiga.  Edukas osalemine kutsevõistlustel  võimaldab leida õpilastele tulevikus väärika töökoha. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses töötavad vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõud, kes on oma valdkonnas kogenud praktikud.

Praktikavõimalused:

Praktika kestvus on 20 nädalat ja see toimub paralleelselt õppetööga. 

Raamatupidaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes kas  Ida-Virumaal või ka mujal  Eestis.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab oma ettevõtlusalaseid oskusi täiendada väikeettevõtja või ärikorralduse spetsialisti erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTA-ga üle kanda.

Lõpetaja saab edasi õppida rakenduskõrgkoolides või ülikoolides majandusarvestuse või ettevõtlusega seotud erialadel. 

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada erinevates ettevõtetes (äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris), raamatupidamisteenust osutavates firmades või asutada enda ettevõte.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Natalja Redean, erialade juht (majandus)