Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Veevärgilukksepp, 1 aasta

Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.

Nende peamiseks tööülesandeks on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Veevärgilukksepp, tase 4 esmase kutse omaja korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav veevärgilukksepp juhendamist.

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Õppekohad: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

ÕPPEKAVA

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse). 

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Tööosad

Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine:

 • Torude mõõtmine, lõikamine ja deformeerimine
 • Läbiviikude tegemine
 • Torulõigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine
 • Torustike paigaldamine
 • Survestamine ja kvaliteedikontroll
 • Isolatsioonitööde tegemine
 • Sanitaarseadmete, kodu- ja basseinitehnika paigaldamine
 • Veetöötlusseadmete paigaldamine
 • Sõlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine
 • Hoonesiseste drenaaži- ja reoveepumplate ehitamine ja paigaldamine

Välistrasside ja rajatiste ehitamine

 • Kraavkaevikusse torustiku liivaluse rajamine
 • Välisveetorustike ehitamine ja paigaldamine
 • Välisveetorustike seadmete paigaldamine
 • Kanalisatsioonitrasside ja trassiseadmete paigaldamine
 • Sadevee- ja drenaažisüsteemide paigaldamine
 • Survestamine ja mõõtmistööde tegemine
 • Kraavkaeviku tagasitäitmine

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine

 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
 • Vee- ja kanalisatsiooniavariide lokaliseerimine ja remonditööde tegemine

Töö keskkond ja eripära

Veevärgilukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad. Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Üldehitusobjektidel töötavate veevärgilukkseppade töökeskkonnas on kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Veevärgilukksepp peab oma tööd tehes järgima tööeeskirju ning tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Töövahendid

Veevärgilukksepp kasutab töö tegemisel tõstukit, pinnasevibraatorit, ketaslõikurit, akutrelll, vibrotrelli, torukeermestusseadmeid, presse toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaate, plekikääre, ehitusnuga, mõõtmisvahendeid, tange ja rakiseid jne.

Tööks vajalikud isikuomadused

Veevärgilukksepa töö eeldab koostöövalmidust, kohanemisvõimet, meeskonnas töötamise oskust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon, ruumiline kujutlusvõime, korrektsus, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.

Kutsealane ettevalmistus

4. taseme veevärgilukksepa esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava lõpetamisel täismahus.

Enamlevinud ametinimetused

Santehnik, torulukksepp.

Veevärgilukksepa kutseoskused ja nõudeid on kirjeldatud Veevärgilukksepa kutsestandardis.

Arenguvõimalused: võimalus sooritada kvalifikatsioonieksam vastavalt EL nõudmistele.

Praktikavõimalused:

Ehitusettevõtted nii piirkonnas, üle eesti kui ka välismaal

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

Võimalikud töökohad:

Veevärgilukksepaga tegelevad ettevõtted Eestis kui ka välismaal, eraettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Lisainfo: 

Ander Sile, erialade juht (tehnika ja tehnoloogia)