Esitatavad dokumendid

Komisjonile esitatakse järgmised dokumendid:


 • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx, .pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrusele nr 14 "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
 • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Elektrooniliselt saab sisseastumisavalduse esitada
Sisseastumisinfosüsteemi SAIS kaudu

 • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx, .pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrusele nr 14 "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
 • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Elektrooniliselt saab sisseastumisavalduse esitada
Sisseastumisinfosüsteemi SAIS kaudu