Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Kutsevaliku õppe rakendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses

Projekti nr: 2014-2021.1.05.20-0083

Projekti kestvus: 01.08.2021 - 31.05.2023

Projekt on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finants-mehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” raames. Sihtrühmaks on madala haridustasemega noored, kes vajavad erialavaliku tegemiseks täiendavat õpet või nõustamist, õpingud katkestanud noored, erivajadusega noored ja noored, kes vajavad kutseõppega kohanemiseks enam aega.

Kutsevaliku õppe võimaldab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse tulnud noorel teha tutvust erinevate erialadega ning selle põhjal otsustada edasine haridustee või tööturule siirdumine. Õpe keskendub erialavalikuga seotud võtmepädevuste ja ülekantavate oskuste arendamisele.

Kutsevaliku õpe on tasemeõpe, millega omandatakse kutsehariduse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ning valmisolek õpingute jätkamiseks või tööturule siirdumiseks. Õppe maht on 30 EKAP.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli. Projekti eesmärgiks on kaasata kutsevaliku õppesse 84 noort. Kokku toimub 3 vastuvõtu perioodi:  juuni-august 2021, veebruar 2022 ja juuni-august 2022.

 

Sergei Jegorovtsev