Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 30.10.2019 käskkirjaga nr 1-1/105)


Üldsätted

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).

1. Vastuvõtukomisjon:
1.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
1.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
1.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
1.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, korraldab õpilaskandidaatidele vajadusel kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
1.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
1.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
1.7. korraldab õpilaskandidaatidega vestluste läbiviimised 28.01.2020 ja 10.08.-21.08.2020;
1.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
1.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
1.10. genereerib sisseastumise infosüsteemist kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
1.11. esitab vastuvõtukomisjoni esimehele kooskõlastamiseks õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemuste alustel genereeritud direktori käskkirja projekti;
1.12. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
1.13. vastutab aruandluse eest.

2. Vastuvõtukomisjoni töökord
2.1. Vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 13.01.-24.01.2020, 08.06.-14.08.2020, vabade kohtade olemasolul kuni 28.08.2020.
2.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades - Jõhvis, Kutse 13 ruumis B109; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45 ruumis L132.
2.3. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga 28.02.2020 (suvine vastuvõtt).
2.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmist teises õppekohas õppima asumiseks ning edastavad õpilaskandidaadi dokumendid tema poolt valitud õppekohta (Lisa 1).
2.5. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt sisseastumise infosüsteemis. Vastuvõtukomisjoni töötaja juhendab vajadusel õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
2.6. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
2.7. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida sisseastumise infosüsteemis.
2.8. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel ja Siseveebis hiljemalt 12.01.2020 talvine vastuvõtt ja 07.06.2020 suvine vastuvõtt.
2.9. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab hiljemaltvastuvõtuvestluseks kinnituse vastu võetud õpilaskandidaadi kooli õppima asumisest, vabadele kohtadele täiendava vastuvõtu raames kuni 28.08.2020.

3. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
3.1 Õppekohtades vastuvõtukomisjoni töö eest vastutavad vastuvõtukomisjoni aseesimehed, üldvastutus on komisjoni esimehel.
3.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige kannab vastutust tööperioodiks kinnitatud ajakavas näidatud töölõigu piires.
3.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

4. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Üldsätted

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).


1. Vastuvõtukomisjon:
1.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
1.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
1.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
1.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, korraldab õpilaskandidaatidele vajadusel kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
1.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
1.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
1.7. korraldab õpilaskandidaatidega vestluste läbiviimised 28.01.2020 ja 10.08.-21.08.2020;
1.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
1.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
1.10. genereerib sisseastumise infosüsteemist kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
1.11. esitab vastuvõtukomisjoni esimehele kooskõlastamiseks õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemuste alustel genereeritud direktori käskkirja projekti;
1.12. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
1.13. vastutab aruandluse eest.

2. Vastuvõtukomisjoni töökord
2.1. Vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 13.01.-24.01.2020, 08.06.-14.08.2020, vabade kohtade olemasolul kuni 28.08.2020.
2.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades - Jõhvis, Kutse 13 ruumis B109; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45 ruumis L132.
2.3. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga 28.02.2020 (suvine vastuvõtt).
2.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmist teises õppekohas õppima asumiseks ning edastavad õpilaskandidaadi dokumendid tema poolt valitud õppekohta (Lisa 1).
2.5. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt sisseastumise infosüsteemis. Vastuvõtukomisjoni töötaja juhendab vajadusel õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
2.6. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
2.7. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida sisseastumise infosüsteemis.
2.8. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel ja Siseveebis hiljemalt 12.01.2020 talvine vastuvõtt ja 07.06.2020 suvine vastuvõtt.
2.9. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab hiljemaltvastuvõtuvestluseks kinnituse vastu võetud õpilaskandidaadi kooli õppima asumisest, vabadele kohtadele täiendava vastuvõtu raames kuni 28.08.2020.

3. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
3.1 Õppekohtades vastuvõtukomisjoni töö eest vastutavad vastuvõtukomisjoni aseesimehed, üldvastutus on komisjoni esimehel.
3.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige kannab vastutust tööperioodiks kinnitatud ajakavas näidatud töölõigu piires.
3.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

4. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.